Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
lekarze

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Co robić, gdy zdrowie po wypadku przy pracy zostało poważnie nadszarpnięte i nie pozwala nam normalnie funkcjonować?

Oprócz działań prozdrowotnych, takich jak leczenie i rehabilitacja, warto również postarać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Lista korzyści, jakie możemy mieć, posiadając takie orzeczenie jest długa cała procedura jest całkowicie bezpłatna.

Gdzie mogę złożyć dokumenty?

Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności związane jest z miejscem zamieszkania lub miejscem stałego pobytu i składa się go odpowiednio w Powiatowym lub Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek musi złożyć osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, może być też dostarczony za pośrednictwem właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie ze wzorem. 
 • Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
  Uwaga: wniosek jest ważny 30 dni od daty wystawienia. 
 • Sytuacja społeczna – wg wzoru. 
  Ten załącznik jest wymagany jedynie w sytuacji pozostawania pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ubiegania się o orzeczenie w celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. 
 • Warto również dołączyć posiadane dokumenty medyczne (badania, zaświadczenie od lekarza specjalisty o stanie zdrowia, wyniki badań psychologicznych, wypisy ze szpitali itp.) umożliwiające ocenę stanu zdrowia. 

(komplet wzorów dokumentów do pobrania pod tekstem) 

Jak długo będę czekać na decyzję?

Na decyzję trzeba poczekać około 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw – do dwóch miesięcy. Termin i miejsce posiedzenia zostaną wyznaczone przez Komisję i przesłane z 7-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli wnioskodawca nie stawi się w wyznaczonym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. 
Gdyby jednak niestawienie zdarzyło się z ważnych przyczyn, zainteresowany powinien udokumentować je i zwrócić się w ciągu 14 dni od dnia, w którym odbyło się posiedzenie bez jego udziału, o  wyznaczenie nowego terminu. W trakcie posiedzenia Komisji przeprowadza się badanie i ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej. W przypadku przedstawienia wystarczającej dokumentacji medycznej, gdy stan zdrowia jest dobrze udokumentowany, orzeczenie może odbyć się zaocznie, bez udziału osoby zainteresowanej. 

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji Komisji wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Postępowanie w sprawach odwoławczych również wolne jest od wszelkich opłat. 

Pogorszenie stanu zdrowia.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoba posiadająca już  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub o zmianę jego stopnia. Wniosek składa się odpowiednio w Powiatowym lub Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tu również przysługuje prawo do odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Rodzaje orzeczeń

Dla osób powyżej 16 roku życia ustala się następujące trzy stopnie niepełnosprawności, zależnie od stopnia naruszenia sprawności organizmu: 

 • Znaczny – otrzymują go osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
 • Umiarkowany – otrzymają osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 
 • Lekki - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Gdy orzeczenie traci ważność

Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może być złożony nie wcześniej niż 30 dni przed utratą ważności aktualnie posiadanego orzeczenia. 

UWAGA – Ze względu na stan epidemii wprowadzono nadzwyczajne rozwiązania

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność: 

 • upłynęła od 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 roku – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • upłynęła po 8 marca 2020 roku, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja pozwala na korzystanie z różnych uprawnień i ulg. Otrzymuje się ją na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności i na taki okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, ale nie dłużej niż na 5 lat, a dla osób poniżej 60 r.ż. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na 10 lat. W wielu miejscach nie można bez ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej skorzystać z szeregu korzyści i udogodnień. Przywileje mają często charakter miejscowy i warto spytać w odpowiedniej Gminie, jakie one są. Oprócz tego legitymacja uprawnia do korzystania z przywilejów ustawowych.

Wnioski do pobrania: