Ofiara wypadku

Bezpieczeństwo jest naprawdę opłacalne dla pracodawcy. Koszty ponoszone w razie wypadku przy pracy dla wielu pracodawców są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z kosztami profilaktyki i stosowania reguł bezpieczeństwa. Jakie są to koszty? Koszty straconego czasu pracy, utrata przychodów i straty majątku trwałego i obrotowego.  W roku 2008 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu obliczyła koszty jednego wypadku przy pracy ponoszone przez pracodawcę: w...

Jakie świadczenia przysługują ofierze wypadku przy pracy i jej rodzinie?   Zasiłek chorobowy Na szczęście ustawodawca nie pomniejsza wynagrodzenia pracownika, który przebywa na L-4 w związku z wypadkiem przy pracy, ale tylko w takiej sytuacji, gdy pracownik nie przyczynił się do powstania zdarzenia. Zasiłek wypłacany jest przez maksymalnie 182 dni.  Jeśli pracownik nadal jest niezdolny do pracy, może otrzymać na kolejne 12 miesięcy świadczenie...

Transport medyczny, inaczej zwany sanitarnym, dedykowany jest osobom chorym z problemami w samodzielnym poruszaniu się, które nie są w stanie same dotrzeć do szpitala, do lekarza specjalisty, na badania albo zabiegi. Z wnioskiem o taki transport występuje pacjent, członek jego rodziny lub opiekun prawny. Musi on zostać potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz wyznacza też podmiot, który powinien zrealizować ten transport.   Transport...

Od roku 2020 na podstawie specustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy w Polsce mogą oddelegować pracownika do pracy zdalnej. Możliwość taką wprowadzono bez szczegółowych zasad, co budziło wiele wątpliwości co do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kosztów ponoszonych przez pracownika.  Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. W lipcu tego roku ogłoszono projekt zmian. W proponowanych rozwiązaniach znalazły się...

Od prawidłowego postępowania tuż po wypadku przy pracy zależy możliwość ustalenia prawdziwych przyczyn jego powstania. Dlatego wszyscy – i pracownicy i pracodawca – powinni dokładnie wiedzieć w jakiej kolejności i jakie działania powinni podjąć. Pierwsza pomoc Oczywiście pierwszym działaniem po wypadku jest ustalenie, jakie są obrażenia u ofiar wypadku i czy trzeba im udzielić pomocy. Każda osoba,...

Orzeczenie lekarza orzecznika i komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać z ZUS-u uprawnienia do świadczeń, należy najpierw postarać się o orzeczenie o niezdolności do pracy. Orzeczenie wydają w I instancji lekarz orzecznik, a w II instancji komisja lekarska. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wniosku o świadczenie rentowe. Świadczenie takie możesz otrzymać, gdy zostanie orzeczona niezdolność całkowita lub częściowa do pracy lub do samodzielnej...

Co robić, gdy zdrowie po wypadku przy pracy zostało poważnie nadszarpnięte i nie pozwala nam normalnie funkcjonować? Oprócz działań prozdrowotnych, takich jak leczenie i rehabilitacja, warto również postarać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Lista korzyści, jakie możemy mieć, posiadając takie orzeczenie jest długa a cała procedura jest całkowicie bezpłatna. Gdzie mogę złożyć dokumenty? Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności związane jest z miejscem zamieszkania...

Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej nie należy się żadne odszkodowanie ani świadczenie? Niekoniecznie. Wiele zależy od przyczyn wypadku. Jeśli pracownik był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo nie stosował się do poleceń przełożonego dotyczących BHP, wówczas rzeczywiście nie będzie mieć podstaw do dochodzenia jakichkolwiek świadczeń.Inaczej wygląda sytuacja, gdy to pracodawca lub zlecający pracę doprowadził do wypadku....