Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Świadczenia pieniężne dla ofiar wypadków w 2021 r.
mezczyzna-na-wozku-inwalidzkim

Świadczenia pieniężne dla ofiar wypadków w 2021 r.

Jakie świadczenia przysługują ofierze wypadku przy pracy i jej rodzinie?  

Zasiłek chorobowy

Na szczęście ustawodawca nie pomniejsza wynagrodzenia pracownika, który przebywa na L-4 w związku z wypadkiem przy pracy, ale tylko w takiej sytuacji, gdy pracownik nie przyczynił się do powstania zdarzenia. Zasiłek wypłacany jest przez maksymalnie 182 dni.  Jeśli pracownik nadal jest niezdolny do pracy, może otrzymać na kolejne 12 miesięcy świadczenie rehabilitacyjne. 

Świadczenie rehabilitacyjne

Jego wysokość stanowi 90% wymiaru zasiłku chorobowego przez 90 dni oraz 75% za pozostały okres (9 miesięcy). Tylko w przypadku ciąży można otrzymać 100% zasiłku chorobowego. Przysługuje w przypadku, gdy wyczerpałeś okres pobierania zasiłku chorobowego i jesteś nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Drugim przypadkiem może być sytuacja gdy wykorzystałeś okres pobierania zasiłku chorobowego i starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik ZUS ustalił, że dalsze leczenie lub rehabilitacja nie rokują odzyskania zdolności do pracy. 

Jednorazowe odszkodowanie

Przysługuje ubezpieczonemu lub jego rodzinie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za każdy procent takiego ubytki w r. 2021 przysługuje 984 zł. Z tytułu orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy bądź do samodzielnej egzystencji przysługuje kwota 18 086 zł. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje małżonkowi 93 014 zł oraz 18 086 zł na każde dziecko.  Dla innego niż małżonek członka rodziny przysługuje 46 507 zł oraz 18 086 na każdego kolejnego uprawnionego członka rodziny. 

Renta szkoleniowa

Jeśli po wypadku pracownik musi się przekwalifikować, gdyż utrata sprawności nie pozwala mu kontynuować pracy na dotychczasowym stanowisku, może ubiegać się o rentę szkoleniową w wysokości 100 % dotychczasowych zarobków. Przyznaje ją lekarz orzecznik ZUS na 6 miesięcy, ale na wniosek starosty ZUS może przedłużyć ja do 36 miesięcy.  Pobierając tę rentę nie można pracować, tylko należy zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe. 

Zasiłek wyrównawczy 

Przewidziany został dla pracowników. Których wynagrodzenie zostało obniżone na skutek długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Konieczne jest wykazanie, że do obniżenia doszło właśnie na skutek konsekwencji wypadku przy pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Przysługuje bez względu na okres ubezpieczenia. O jej przyznaniu orzeka lekarz orzecznik ZUS, wydając jedno z trzech możliwych orzeczeń o: 

  • całkowitej niezdolności do pracy wraz ewentualnie z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; 
  • całkowitej niezdolności do pracy; 
  • częściowej niezdolności do pracy oraz ewentualnie o celowości przekwalifikowania. 

Renta rodzinna

Przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego na skutek wypadku przy pracy.  Kto zalicza się do rodziny poszkodowanego? Do grona uprawnionych zalicza się małżonka, dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki (niepełnoletnie), rodzeństwo, rodziców, osoby przysposabiające oraz macochę i ojczyma, jeśli prowadzili z ofiarą wypadku w dniu zdarzenia wspólne gospodarstwo domowe. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą – w razie konieczności – dzielimy po równo między uprawnionych. Renta rodzinna wynosi: 

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba; 
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby; 
  •  95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej. 

Dodatek do renty rodzinnej

Przysługuje każdej z osobna sierocie zupełnej pobierającej rentę rodzinną z ubezpieczenia wypadkowego. W roku 2021 wynosi on 450,44 zł. Co roku ZUS ogłasza w marcu wysokość tego świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny

Jego wysokość, podobnie jak dodatku do renty rodzinnej, jest co roku rewaloryzowana. W r. 2021 wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 239,99 zł. Przysługuje osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Pełna informacja o świadczeniach znajduje się na stronie www.zus.pl

Ważne

Jeśli poszkodowany w wypadku wyczerpie pulę finansową z odszkodowania ZUS-owskiego, to może wystąpić na drogę cywilną i wnioskować o wypłatę świadczeń przez swojego pracodawcę. Jedynym warunkiem jest, że to pracodawca zawinił i przyczynił się do wypadku.  Wówczas sąd może przyznać odszkodowanie lub zadośćuczynienie ofierze wypadku albo jego bliskim za cierpienie fizyczne i psychiczne.