Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Korzyści pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością
pieniądze

Korzyści pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością

Korzyści pracodawcy zatrudniającego osobę z niepełnosprawnością.

Jeśli pracownik ma orzeczenie o niepełnosprawności, pracodawca może spodziewać się dofinansowania z PRFON do miesięcznego wynagrodzenia pracownika Przysługuje on pracodawcy, który: 

  • zatrudnia do 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty bez dodatkowych warunków lub zatrudnia minimum 6% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jeśli liczba zatrudnionych osób przekracza 25 lub 
  • prowadzi zakład pracy chronionej. 

Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia.

  •  1950 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 
  •  1200 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 
  •  450 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o: 

  • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (łącznie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł), 
  • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (łącznie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł), 
  • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (łącznie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł). 

Uwaga.

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% rzeczywiście i terminowo ponoszonych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy działającego w ramach przepisów dotyczących pomocy publicznej  nie może przekroczyć 75% tych kosztów. 

Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Należy zwrócić się do  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Tel. (022) 50 55 500 
Infolinia PFRON z zakresu Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji: 801 23355422 581 84 10. 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

PFRON zwraca koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości 20 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.  Umowa jest zawierana po okresie negocjacji w sprawie wysokości zwrotu kosztów oraz innych warunków przyznania go. Zwrot kosztów obejmuje koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym. Podstawowym warunkiem przyznania zwrotu kosztów jest pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy, działalność firmy minimum przez 12 miesięcy oraz zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością na okres minimum 36 miesięcy. 

Uwaga.

Ta pomoc zalicza się do pomocy de minimis. Zwrotowi podlegają tylko koszty poniesione po podpisaniu umowy. 

Zwolnienie z wpłat na PFRON

Takie zwolnienie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu minimum 25 pracowników, w tym minimum 6% pracowników z niepełnosprawnością ( zatrudniając 25 osób musi mieć zatrudnione przynajmniej 2 osoby z niepełnosprawnością). 

Pracownik, który uległ wypadkowi z własnej winy.

Jeśli pracownik uległ wypadkowi z własnej winy, warto zastanowić się na dalszą współpracą z nim. Być może pracownik otrzyma od dotychczasowego pracodawcy jedyną szansę na dalsze w miarę normalne funkcjonowanie i włączenie społeczne. A przecież jego sytuacja jest trudna – być może nie przysługuje mu żadne świadczenie, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Zatrudnienie takiego pracownika na innym stanowisku pokazałoby pracodawcę jako osobę odpowiedzialną za swoich pracowników i na pewno służyłoby dobrej atmosferze w pracy. Pracownik, który wie, że w przypadku takiego nieszczęścia, jakim jest utrata sprawności, może liczyć na pracodawcę, powoduje jego większe przywiązanie do firmy i większe zaangażowanie w wyniki swojej pracy. Działa to na wszystkich pracowników firmy.