Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Transport medyczny
lozko-transport-karetka

Transport medyczny

Transport medyczny, inaczej zwany sanitarnym, dedykowany jest osobom chorym z problemami w samodzielnym poruszaniu się, które nie są w stanie same dotrzeć do szpitala, do lekarza specjalisty, na badania albo zabiegi. Z wnioskiem o taki transport występuje pacjent, członek jego rodziny lub opiekun prawny. Musi on zostać potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz wyznacza też podmiot, który powinien zrealizować ten transport.  

Transport sanitarny bezpłatny

Przysługuje pacjentowi z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego oraz w następujących przypadkach: 

 • gdy występuje konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia z wyłączeniem stanów zagrożenia zdrowia lub życia, 
 • gdy występuje potrzeba zachowania ciągłości w leczeniu. 

Transport przysługuje w obie strony do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej. 

Transport sanitarny z dofinansowaniem

Przejazd może być dofinansowany do 40% ze środków publicznych, jeśli pacjent ma przynajmniej jedną z poniższych chorób: 

 • krwi i narządów krwiotwórczych 
 • nowotworowych 
 • chorób oczu 
 • przemiany materii 
 • psychicznych i zaburzeń zachowania 
 • skóry i tkanki podskórnej 
 • układu krążenia 
 • układu moczowo-płciowego 
 • układu nerwowego 
 • układu oddechowego 
 • układu ruchu 
 • układu trawiennego 
 • układu wydzielania wewnętrznego 
 • zakaźnych i pasożytniczych 
 • urazów i zatruć 
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych 

Stopień niepełnosprawności określa lekarz POZ wydając zlecenie na przewóz. 

Warunek dodatkowy: Ubezpieczony jest osobą, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Transport sanitarny „daleki” – nieplanowane leczenie poza granicami kraju

Dotyczy pacjenta: 

 • korzystającego z pomocy w szpitalu poza granicami kraju w sposób niezaplanowany, gdy ogólny stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na samodzielny dojazd do miejsca zamieszkania, wówczas przysługuje transport od granicy z Polską do miejsca zamieszkania; 
 • korzystającego ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu, gdy ze względu na stan zdrowia pacjent nie może sam wrócić do miejsca zamieszkania i musi kontynuować leczenie w kraju. Transport przysługuje wówczas od granicy do odpowiedniego ośrodka zdrowia. 

Uwaga

Wymagane jest zaświadczenie z uzasadnieniem sporządzone w j. polskim wydane przez szpital zagranicznym, w którym leczył się ubezpieczony. 

Transport sanitarny „daleki” – na terenie kraju

Dotyczy pacjentów: 

 • korzystających z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych ( na podst. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009r.), realizowanych przez niektóre poradnie, gdy odległość od poradni do miejsca zamieszkania pacjenta przekracza 120 km tam i z powrotem, a ogólny stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na samodzielny dojazd, 
 • pozostających pod opieką danego specjalisty lub poradni specjalistycznej w uzasadnionych medycznie przypadkach, a ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd przekraczający 120 km tam i z powrotem do miejsca zamieszkania. 

W obu przypadkach niezbędne jest zaświadczenie z uzasadnieniem z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.