Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Wypadek przy pracy a zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
podanie-dłoni

Wypadek przy pracy a zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej nie należy się żadne odszkodowanie ani świadczenie?

Niekoniecznie. Wiele zależy od przyczyn wypadku. Jeśli pracownik był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo nie stosował się do poleceń przełożonego dotyczących BHP, wówczas rzeczywiście nie będzie mieć podstaw do dochodzenia jakichkolwiek świadczeń.Inaczej wygląda sytuacja, gdy to pracodawca lub zlecający pracę doprowadził do wypadku. Wówczas pracownik ma prawo do odszkodowania, którego wysokość może zostać ustalona albo w formie ugody między poszkodowanym a sprawcą zdarzenia, albo w formie wyroku sądowego.  Najpierw warto jednak dać obu stronom szansę na sensowne zadośćuczynienie i nie ponoszenie niepotrzebnie kosztów procesu

Negocjacje i ugoda

Warto szczerze porozmawiać z pracodawcą i przedstawić mu osobiście swoje oczekiwania w związku z wypadkiem. Istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy, jeśli obie strony będą elastyczne i postarają się z jednej strony naprawdę zadaośćuczynić za powstałe szkody, z drugiej strony wezmą pod uwagę prawdziwą sytację finansową pracodawcy i jego realne możliwościPolubowne załatwienie sprawy na pewno pozwala oszczędzić emocje i czas, a zarazem pozytywnie wpływa na pozostałych pracowników. 

Uwaga

Podpisanie ugody praktycznie uniemożliwia dochodzenie swoich praw w przyszłości. Zarazem jeśli strona umowy nie wywiązuje się z niej, można jej nadać klauzulę natychmiastowej wykonalności pod warunkiem, iż jest to ugoda w formie aktu notarialnego zawierająca oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Ugoda może być również zawarta przed sądem powszechnym, polubownym lub przed mediatorem – wszystkie te formy również umożliwiają sądowi nadanie jej klauzuli natychmiastowej wykonalności. 

Postępowanie przed sądem

Poszkodowany w wypadku przy pracy może wystąpić na drogę sądową na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Trzeba wówczas udowodnić trzy rzeczy: winę pracodawcy, szkodę jaką poniósł pracownik oraz związek pomiędzy tymi dwiema przesłankami.  Na przykład, jeśli pracownik spadł z rusztowania, trzeba będzie udowodnić, że pracodawca nie zabezpieczył go odpowiednio przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na wysokości. Upadek i połamanie nogi w sposób oczywisty łączą się z zaniedbaniem pracodawcy, ale warto mieć świadka, który potwierdzi, że wcześniej pracownik nie miał problemów z chodzeniem.  Do ustalenia tych wszystkich okoliczności będą potrzebne badania lekarskie, wypisy ze szpitali, opinia biegłego lekarza sądowego, zeznania świadków, ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności.