Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Ocena ryzyka zawodowego – co to jest?

Ocena ryzyka zawodowego – co to jest?

Obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego został wprowadzony ponad 20 lat temu. Można ją przygotować posługując się kilkoma metodami: RISC SCORE, PHA, JSA FMEA. Jednak należy pamiętać, że od 30 września 2021 r obowiązuje nowa norma bezpieczeństwa ISO 45001 ( więcej o nowej normie TUTAJ  https://ipomocni.pl/nowa-norma-bezpieczenstwa-iso-45001/ ). 

Na czym polega ocena ryzyka?

W dużym uproszczeniu pracodawca powinien dokładnie sprawdzić i przeanalizować całe środowisko pracy i otoczenie zakładu pracy, by ocenić, czy pracownikowi, klientom, podwykonawcom, okolicznym mieszkańcom grozi jakieś niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia w związku z działaniem przedsiębiorstwa. Zarazem po zdefiniowaniu tych zagrożeń obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie o nich pracowników oraz zastosowanie wszelkich możliwych środków, by ryzyko to zminimalizować lub całkowicie usunąć.

Pięć kroków

Państwowa Inspekcja Pracy rekomenduje metodę tzw. pięciu kroków przy ocenie ryzyka zawodowego: 

 1. Zebranie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, w tym: 
 • jakie stanowiska pracy istnieją w strukturze zakładu pracy, 
 • jacy pracownicy są zatrudnieni (kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnością itp.), 
 • jakie technologie, maszyny, narzędzia i materiały są wykorzystywane w pracy, 
 • jakie występują w zakładzie pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe, 
 • jakie pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej, 
 • czy są i jakie wyniki pomiarów czynników szkodliwych, 
 • analiza i wnioski z dokumentacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
 • jakie dany zakład pracy powinien stosować przepisy prawne i normy w związku z prowadzoną działalnością. 

2. Dokonanie identyfikacji zagrożeń dla każdego stanowiska pracy, uwzględniając: 

 • nierówne lub śliskie powierzchnie, 
 • ruchome części maszyn, 
 • ostre i niebezpieczne krawędzie, w tym gorące i zimne powierzchnie, 
 • praca na wysokościach, 
 • kontakt z prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi, pyłem, hałasem, drganiami, promieniowaniem elektromagnetycznym,  
 • ręczne przenoszenie ciężarów, 
 • praca w niewygodnej pozycji, 
 • zagrożenia biologiczne, 
 • stres, 
 • inne, mogące mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. 

3. Oszacowanie ryzyka

Ryzyko może być ocenione jako małe i dopuszczalne, średnie ale dopuszczalne (tutaj należy włączyć działania zaradcze)  oraz duże i niedopuszczalne, wymagające natychmiastowego przerwania pracy, do momentu wdrożenia środków zaradczych obniżających ryzyko do średniego ale dopuszczalnego. 

4. Wskazanie działań mających na celu eliminację lub ograniczenie ryzyka zawodowego. By to zrobić, należy:  

 • określić najpoważniejsze zagrożenia i najbardziej prawdopodobne, 
 • próbować całkowicie usunąć takie zagrożenia, ewentualnie zastosować adekwatne środki ochrony, 
 • reagować natychmiast w przypadku wystąpienia ryzyka niedopuszczalnego, wysokiego. 

5. Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego, które polega na: 

 • opisie ocenianego stanowiska pracy ( stosowanych maszyn , narzędzi i materiałów, zadań pracownika, środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, rodzaju osób wykonujących pracę na tym stanowisku itp.), 
 • zapisie wyników oceny ryzyka zawodowego i to dla każdego z czynników środowiska pracy, a także wskazanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. 

Do pracodawcy należy dokładna ocena ryzyka i jej dokumentacja, a dokumenty te powinny być przedstawione pracownikowi. Dobrym rozwiązaniem jest przyjęcie pisemnego potwierdzenia od pracownika, że ten zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku i wskazaniami zawartymi w tej ocenie, a także że rozumie je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Uwagi

Każda zmiana maszyn, urządzeń lub środowiska pracy, a także wypadek przy pracy, wymagają powtórzenia oceny ryzyka zawodowego.  Niektóre prace są zakazane dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub osób nieletnich.