Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Zatrudnienie ukraińskich uchodźców – to naprawdę proste.

Zatrudnienie ukraińskich uchodźców – to naprawdę proste.

UWAGA AKTUALIZACJA:

Od 12 marca 2022 roku sejm uchwalił nowe rozwiązania.

Uchodźca z Ukrainy ma prawo do podjęcia zatrudnienia, jeśli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny na podstawie art.2 ust. 1 lub jeśli przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem legalizacji zatrudnienia jest jednak zgłoszenie go w ciągu 14 dni przez pracodawcę w urzędzie pracy właściwym wg miejsca zamieszkania podmiotu lub ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego pracę. Powiadomienie powinno nastąpić poprzez system teleinformatyczny. W zgłoszeniu potrzebne będą następujące dane:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
 • dane osobowe obywatela Ukrainy (imiona i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano dokument; numer PESEL, jeśli został nadany)
 • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonanie pracy a obywatelem Ukrainy
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy

Przed wejściem w życie ustawy, najlepsze było poniższe rozwiązanie. Jest ono nadal możliwe do stosowania.

Co zrobić, aby zgodnie z prawem i jak najszybciej zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

W Polsce pojawiają się setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Już za chwilę będą to osoby, które w poszukiwaniu stabilizacji, będą poszukiwać oprócz schronienia również pracy.  Co ważne – cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej nie musi mieć zezwolenia na pracę. W jaki sposób możemy zatrudnić uchodźcę z Ukrainy?  

Oświadczenie o powierzeniu pracy

Pracodawca składa oświadczenie w Powiatowym/Grodzkim Urzędzie Pracy lub online (w czasie epidemii tylko online) na stronie praca.gov.pl  w „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”. Na tę formę można się zdecydować, jeśli spełnione są dwa warunki: 

 • zatrudnienie nie dotyczy prac sezonowych (takie zatrudnienie podlega innym regulacjom), 
 • cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. 

Instrukcja złożenia oświadczenia

 1. Wchodzimy w zakładkę: „Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi” wypełniamy wniosek elektroniczny. 

2. Załączamy zeskanowane dokumenty, min.:  

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży; 
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumenty podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek; 
 • oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt  1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wzór wg aktualnych rozporządzeń tutaj
 • dowód uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia.

3. Podpisujemy kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

4. Wysyłamy podpisane elektronicznie dokumenty. 

Uwaga: dowód uiszczenia opłaty (obecnie w wysokości 30 zł) musi zawierać następujące dane:

 • nazwa i adres podmiotu planującego, zatrudnienie cudzoziemca, 
 • tytułem: złożenie oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
 • imię i nazwisko cudzoziemca.

Wpis do ewidencji oświadczeń powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Po wpisaniu oświadczenia do ewidencji należy: 

 • w ciągu 7 dni poinformować właściwy Urząd Pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca lub o niepodjęciu przez niego pracy, przez stronę www.praca.gov.pl na druku PSZ-PPPO, 
 • podpisać umowę z cudzoziemcem zgodnie z Kodeksem Pracy. 

 Uwaga – Wcześniej należy przedstawić tę umowę w formie zrozumiałej dla pracownika (na przykład przetłumaczonej na język ukraiński). 

Umowa o pracę zawarta z cudzoziemcem

Umowa zawarta z uchodźcą  może być: 
 • umową o pracę, 
 • umową cywilnoprawną, 
 • umową na pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych. 
Pamiętajmy przy tym o warunku, że pracownik nie może być zatrudniony na dłużej niż 24 miesięcy następujących po podpisaniu umowy. Jednak potem można złożyć kolejne oświadczenie. Uwaga – Usunięto zapis o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym! Do jakich prac nie można zatrudnić uchodźcy na podstawie oświadczenia. Niestety nie można zatrudnić na podstawie oświadczenia cudzoziemców do prac sezonowych w następujących sektorach gospodarki: 
 • łowiectwo i leśnictwo, 
 • rolnictwo, 
 • rybactwo, 
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 
FOTO: Biznes zdjęcie utworzone przez senivpetro – pl.freepik.com