Blog

iPomocni.pl | Razem zbudujemy więcej / Blog  / Szkolenie wstępne pracownika

Szkolenie wstępne pracownika

Odpowiednie przygotowanie pracownika do pracy daje szansę na bezwypadkową pracę i brak strat spowodowanych przestojami i karami.

Zapraszamy do naszego podcastu nr 12 na temat szkolenia wstępnego pracownika PODCAST

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe na każdym stanowisku pracy. Szkoleniem tym należy objąć pracownika oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Wykonuje je osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie metodologii przeprowadzania instruktażu stanowiskowego (należy skończyć szkolenie w tym zakresie ), odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz zajmuje się kierowaniem pracą danego pracownika.

Może go przeprowadzić pracodawca, jeśli posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie metodologii przeprowadzania instruktażu.

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch elementów:

– instruktaż ogólny,

– instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Jak długo powinien trwać? Jako minimum ustawodawca wskazał 3 godziny lekcyjne (po 45 minut), czyli łącznie 2 godziny 15 minut.

Udział w szkoleniu powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, a także z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Pracownik powinien również poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy i dostępnych środków służących ratowaniu życia lub zdrowia ( na przykład myjki oczu, AED itp.)

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to część szkolenia wstępnego BHP.

Powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż należy wykonać w następujących sytuacjach:

– przed dopuszczeniem do pracy;

– po zmianie stanowiska (np. oddelegowaniu), ale jeśli nie ma zmiany miejsca pracy lub zakresu obowiązków wówczas nie trzeba przeprowadzać instruktażu;

– po wprowadzeniu nowych lub zmodyfikowanych narzędzi/maszyn/urządzeń;

– po modyfikacji sposobu/metodologii wykonywania pracy.

Jak dobrze przygotować instruktaż stanowiskowy?

Aby dobrze przygotować instruktaż, należy przeanalizować wykonywane czynności na danym stanowisku, przeanalizować zagrożenia, a jeśli trzeba, zaktualizować ryzyka na danym stanowisku pracy, sprawdzić wiedzę szkolonego pracownika i jego dotychczasowe doświadczenie w zakresie bezpiecznej pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z:

– czynnikami środowiska pracy,

– zagrożeniami podczas wykonywania powierzonych zadań,

– środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanych na danym stanowisku i właściwym sposobem ich użytkowania,

– zasadami i instrukcjami postępowania w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń,

– strukturą działu i obowiązkami poszczególnych pracowników.

Kiedy i jak długo powinien trwać instruktaż stanowiskowy?

Czas trwania instruktażu jest podyktowany przygotowaniem zawodowego pracownika i stażu pracy pracownika, rodzajem pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy.

Minimalny czas instruktażu został określony w rozporządzeniu i wynosi minimum 8 godzin lekcyjnych.

Uczestnictwo w szkoleniu powinno być potwierdzone pisemnie na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP wg wzoru z ustawy. Dokument powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika w części B.

Przepisy dotyczące szkolenia BHP regulują:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny prac

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Zapraszamy do naszych podcastów „Praktycznie BHP”. W 12-tym odcinku mówimy o szkoleniu wstępnym pracowników.

Naszymi gośćmi są pracownicy służby BHP, inspektorzy pracy, strażacy i ratownicy medyczni.

FOTO: Obraz autorstwa katemangostar na Freepik