Niestety od lat Państwowa Inspekcja Pracy informuje o wielu nieprawidłowościach dotyczących bezpieczeństwa pracy. W 2020 roku stwierdzono w 91 % firmach budowlanych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa. Aż 77% kontrolowanych firm budowlanych nie zabezpieczało odpowiednio prac na wysokościach. Biorąc pod uwagę, że branża budowlana ma najwięcej śmiertelnych wypadków przy pracy, nie budzi to optymizmu. Wina pracodawcy Oddelegowanie zadań z zakresu BHP firmie zewnętrznej nie zmienia w żaden...

Od 30 września 2021 r. obowiązuje nowa międzynarodowa norma bezpieczeństwa ISO 45001. Zastąpiła ona dotychczas stosowane normy BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001. Nowa norma jest uniwersalna i może być stosowana przez każdą organizację bez względu na jej wielkość czy branżę.  Co odróżnia ją od poprzednio stosowanych norm? Po pierwsze norma ta jest dostosowana do innych systemów zarządzania: np. do ISO 9001 albo ISO 14001.  Ponadto nastawiona jest na...

Bezpieczeństwo jest naprawdę opłacalne dla pracodawcy. Koszty ponoszone w razie wypadku przy pracy dla wielu pracodawców są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z kosztami profilaktyki i stosowania reguł bezpieczeństwa. Jakie są to koszty? Koszty straconego czasu pracy, utrata przychodów i straty majątku trwałego i obrotowego.  W roku 2008 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu obliczyła koszty jednego wypadku przy pracy ponoszone przez pracodawcę: w...

Profilaktyka wypadków Czy wiecie, że pierwszym pracodawcą, który założył w swoim zakładzie pracy Wydział Bezpieczeństwa,  był na przełomie XIX i XX wieku Henry Ford? Ale dopiero w 1978 r. została opracowana pierwsza metoda oceny zarządzania bezpieczeństwem, która do Polski dotarła prawie dwadzieścia lat później w 1997 r.  Jest to więc bardzo młoda branża, która jednak rozwija się dynamicznie i pozwala nam coraz lepiej planować...

Obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego został wprowadzony ponad 20 lat temu. Można ją przygotować posługując się kilkoma metodami: RISC SCORE, PHA, JSA FMEA. Jednak należy pamiętać, że od 30 września 2021 r obowiązuje nowa norma bezpieczeństwa ISO 45001 ( więcej o nowej normie TUTAJ  https://ipomocni.pl/nowa-norma-bezpieczenstwa-iso-45001/ ). Na czym polega ocena ryzyka? W dużym uproszczeniu pracodawca powinien dokładnie sprawdzić i przeanalizować całe środowisko pracy i otoczenie zakładu pracy,...

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest stosowanie przepisów i zasad BHP. Pracownik powinien je znać i poddawać się szkoleniom w ich zakresie. Warto zwrócić uwagę na to, że pracownik powinien aktywnie i skutecznie nabywać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w jego zakładzie pracy oraz na jego stanowisku pracy.  Oprócz znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanych z nimi przepisów, do obowiązków pracownika należy: wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ...

Im niebezpieczniejszą pracę wykonują pracownicy, tym potrzeba więcej zabezpieczeń przed możliwością i skutkami wypadku. A gdyby tak istniały zabezpieczenia przewidujące zagrożenie i uprzedzające przed nim?  Trochę się rozmarzyliśmy, ale nowe technologie i szybko rozwijające się startup-y z tego obszaru dają nam wielkie nadzieje. Ich możliwości są naprawdę imponujące. Co już teraz proponują nowe technologie w kwestii bezpieczeństwa? Obecnie pracodawcy dzięki inteligentnym rozwiązaniom mogą otrzymać natychmiastowe...

Jakie świadczenia przysługują ofierze wypadku przy pracy i jej rodzinie?   Zasiłek chorobowy Na szczęście ustawodawca nie pomniejsza wynagrodzenia pracownika, który przebywa na L-4 w związku z wypadkiem przy pracy, ale tylko w takiej sytuacji, gdy pracownik nie przyczynił się do powstania zdarzenia. Zasiłek wypłacany jest przez maksymalnie 182 dni.  Jeśli pracownik nadal jest niezdolny do pracy, może otrzymać na kolejne 12 miesięcy świadczenie...

Korzyści pracodawcy zatrudniającego osobę z niepełnosprawnością. Jeśli pracownik ma orzeczenie o niepełnosprawności, pracodawca może spodziewać się dofinansowania z PRFON do miesięcznego wynagrodzenia pracownika.  Przysługuje on pracodawcy, który: zatrudnia do 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty bez dodatkowych warunków lub zatrudnia minimum 6% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jeśli liczba zatrudnionych osób przekracza 25 lub prowadzi zakład pracy chronionej.  Wysokość miesięcznego dofinansowania do...

Transport medyczny, inaczej zwany sanitarnym, dedykowany jest osobom chorym z problemami w samodzielnym poruszaniu się, które nie są w stanie same dotrzeć do szpitala, do lekarza specjalisty, na badania albo zabiegi. Z wnioskiem o taki transport występuje pacjent, członek jego rodziny lub opiekun prawny. Musi on zostać potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz wyznacza też podmiot, który powinien zrealizować ten transport.   Transport...